TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Sayın üyemiz,

 

1 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7175 No’ lu Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiş olup, bahse konu kanun değişikliğinde özellikle siz üyelerimizi ilgilendiren hususlar özetle aşağıdaki gibidir.

 

  1. Türk Karasularında Yabancı Bayraklı Yatların işletilmesi ve kiralanmasına ilişkin hükümler tamamen kaldırılarak, Türk Bayraklı Yatların rekabet gücünün arttırılması
  2. Deniz turizmine ilişkin idari yaptırım ve cezaların belirsizliği ortadan kaldırılarak, deniz turizmi hakkında aşağıdaki cezai maddeler eklenmiştir
  • Bir deniz turizmi aracının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ ndan aldığı Deniz Turizmi İşletme Belgesi’ nde belirtilen tür ve kapasite dışında bir faaliyet göstermesinin tespiti durumunda 10.000,00-TL idari para cezası
  • Turizm amaçlı sportif faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı gerçekleşmesi durumunda 10.000,00-TL
  • C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm İşletmesi Belgesi olmadan faaliyette bulunan deniz turizmi araçları işletmecileri ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmelerine, Bakanlıkça 10.000,00-TL idari ceza uygulanacaktır.
  1. Turizm ve sportif amaçlı dalışlara yasak olan Askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgelerinde, T.C. Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapabilme imkanı getirilerek, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenecektir.

 

Yukarıda özetli yönetmeliğin tamamını ekli dosyadan görüntüleyebilirsiniz.

 

Saygılarımızla bilgilerinize arz olunur.

Ek  :  TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN